acta
universitatis
   lodziensis

folia archaeologica

Streszczenie


Wiktoria Długoszewska, Janusz Pietrzak, Wstępna informacja o kaflach z Piotrkowa Trybunalskiego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pozyskanego w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w 2005 roku , "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 27, Łódź 2010, s. 135-159

Tekst niniejszy zawiera podstawowe informacje o zespole kafli piecowy pozyskanych w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na obszarze historycznego miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz jego przedmieść. Składa się on z czterech części.

W pierwszej autorzy przedstawiają zasięg prac badawczych - tak stacjonarnych, jak i nadzorów podejmowanych przy okazji różnych prac ziemnych - prowadzonych na tym obszarze od 1962 roku. Druga część tekstu poświęcona jest krótkiemu przedstawieniu wyników prac w cieszącym się największym zainteresowaniem badaczy rejonie wzniesionego na przełomie XVII i XVIII wieku kościoła i klasztoru oo. Jezuitów. Z kolei część trzecia omawia zespoły kafli piecowych znalezione w Piotrkowie Trybunalskim w trakcie starszych prac badawczych, zaś w ostatniej czwartej części przedstawiona została wstępna charakterystyka zbioru pozyskanego w trakcie prac prowadzonych w 2005 roku, a liczącego prawie 13 000 fragmentów kafli, głównie formowanych w matrycach. Jest to jednak materiał bardzo różnorodny, prezentujący formy cechy technologiczne i stylistyczne powszechnie znane i rozprzestrzenione w kaflarstwie na ziemiach polskich, a zwłaszcza terenie szeroko pojętej prowincji wielkopolskiej, obejmującej właściwą Wielkopolskę, Kujawy i ziemie Polski Centralnej.

W zbiorze przeważają kafle o stylistyce renesansowo-manierystycznej i wczesnobarokowej, nie brak w nim jednak i zabytków tak starszych, jak i młodszych, tak iż całość można uznać za reprezentatywną dla okresu od XV/XVI do XX wieku.